Publications

  Hardacre, Helen. “Religion and the Japanese Constitution.” In Constitution Writing, Religion and Democracy, edited by Asli Ü Bâli and Hanna Lerner, 49-73. Cambridge University Press, 2017.
  Komamura, Keigo. “Ampo hōsei to "9-jō no wa".” In Ampo hōsei no nani ga mondai ka, edited by Yasuo Hasebe and Atsushi Sugita. Tokyo: Iwanami shoten, 2015.
  Wahl, Rainer ヴァール ライナー. “Nihon to Doitsu no hikaku kenpō (dai 1-bu kichō hōkoku) 日本とドイツの比較憲法 (第 1 部 基調報告), translated by Koyama Gō 小山剛 and NAKANO Masanori 中野雅紀.” In Ningen Kagaku Gijutsu Kankyō Nichi-Doku Kyōdō Kenkyū Shinpojiumu 人間・科学技術・環境 日独共 同研究シンポジウム, edited by ドイツ憲法判例研究会 Doitsu Kenpō Hanrei Kenkyūkai, 11-. Tokyo: Shinzansha Shuppan 信山社出版, 1999.
  Kokugakuin Daigaku Nihon Bunka Kenkyūjo, 國學院大學日本文化研. “Sutain Tōgi スタイン答議.” In Kindai nihon hōsei shiryōshū; 18 近代日本法制史料集 18. Tokyo: Kokugakuin Daigaku. 1997.
  Kokugakuin Daigaku Nihon Bunka Kenkyūjo, 國學院大學日本文化研. “Pigotto tōgi hoka ピゴット答議他.” In Kindai nihon hōsei shiryōshū 17 近代日本法制 史料集 17. Tokyo: Kokugakuin Daigaku. 1996.
  Kokugakuin Daigaku Nihon Bunka Kenkyūjo, 國學院大學日本文化研. “Maietto tōgi マイエット答議.” In Kindai nihon hōsei shiryōshū; 14-16 近代日本法制史 料集 14-16. Tokyo: Kokugakuin Daigaku. 1993.
  Kokugakuin Daigaku Nihon Bunka Kenkyūjo, 國學院大學日本文化研. “Rūdorufu tōgi ルードルフ答議.” In Kindai nihon hōsei shiryōshū; 13 近代日本法制史料 集 13. Tokyo: Kokugakuin Daigaku. 1992.
  Kokugakuin Daigaku Nihon Bunka Kenkyūjo, 國學院大學日本文化研. “Paterunosutoro tōgi パテルノストロ答議.” In Kindai nihon hōsei shiryōshū 11,12 近 代日本法制史料集; 11,12. Tokyo: Kokugakuin Daigaku. 1989.

Pages