Publications

    Wahl, Rainer ヴァール ライナー. “Nihon to Doitsu no hikaku kenpō (dai 1-bu kichō hōkoku) 日本とドイツの比較憲法 (第 1 部 基調報告), translated by Koyama Gō 小山剛 and NAKANO Masanori 中野雅紀.” In Ningen Kagaku Gijutsu Kankyō Nichi-Doku Kyōdō Kenkyū Shinpojiumu 人間・科学技術・環境 日独共 同研究シンポジウム, edited by ドイツ憲法判例研究会 Doitsu Kenpō Hanrei Kenkyūkai, 11-. Tokyo: Shinzansha Shuppan 信山社出版, 1999.

Pages