21-seiki no sekai to Nihon (24 saishū-kai) Doitsu kihonhō o sankō ni kenpō kaisei o kangaeru 21世紀の世界と⽇本(24・最終回)ドイツ基本法を参考に憲法改正を考える