On Japan and Other Countries

2016
Komamura, Keigo 駒村圭吾, and Machidori Satoshi 待鳥 聡史. "Kenpō kaisei" no hikaku seijigaku 「憲法改正」の⽐較政治学.. Tōkyō: Kōbundō, 2016.
2015
Kobayashi, Hiroaki 小林宏晨. “Kaishaku ka kaiken ka? Doitsu de wa dare ga kihonhō (kenpō) o shihai suru ka 解釈か、改憲か? ドイツでは誰が基本法(憲法)を支配するか.” Nihon hōgaku ⽇本法學 80 (2015): 1655-1692.
Kobayashi, Kimio 小林公夫. “Shuyōkoku no kenpō kaisei tetsuzuki: 12-kakoku no kenpō no tokuchō o saguru 主要国の憲法改 正手続: 12か国の憲法の特徴を探る.” Jōhō to chōsa 情報と調査 853 (2015): 1-14.
Ishida, Ken 石田憲. “Nichidokui sūjiku to haisen soshite shinkenpō (Futatsu no sekai taisen to gendai sekai: dainiji sekai taisen: Nihon o chūshin ni) ⽇独伊枢軸と敗戦そして新憲法(ふたつの世界大戦と現代世界: 第 二次世界大戦: ⽇本を中.” Hiroshima heiwa kenkyūjo bukkuretto 広島平和研究所ブックレット 2 (2015): 153-185.
Aizawa, Kōetsu 相沢幸悦. Kenpō rekka no fukeizaigaku: Nihon to Doitsu no sengo kara kangaeru 憲法劣化の不経 済学:⽇本とドイツの戦後から考える. Tōkyō: Nihon Keizai Hyōronsha, 2015.
Nihon gōyū renmei Kaikōsha kyōdō purojekuto (ed.) ⽇本郷友連盟・偕⾏社共同プロジェクト [編], Kokubō naki kenpō" e no keikoku: kenpō kaisei teigen to kakkoku no kenpō 「国防なき憲法」へ の警告:憲法改正提言と各国の憲法. Tokyo: Naigai shuppansha 内外出版社, 2015.
Shiyake, Masanori 初宿正典. Nichidoku hikaku kenpōgaku kenkyū no ronten ⽇独⽐較憲法学研究の論点. Tōkyō: Seibundō, 2015.
Oppler, Alfred Christian. Legal Reform in Occupied Japan: A Participant Looks Back. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2015.
Ham, Chae-hak, and Sung Ho Kim. Making We the People: Democratic Constitutional Founding in Postwar Japan and South Korea. New York: Cambridge University Press, 2015.
2014
Nakabayashi, Akio 中林暁⽣. “"Gaikokuhō" o sanshō suru imi (Tokushū kenpō "kaisei" mondai: kokka no arikata to wa) 「外国 法」を参照する意味(特集 憲法”改正”問題:国家のあり方とは).” Ronkyū jurisuto 論究ジュリスト 9 (2014): 36-40.
Shiyake, Masanori 初宿正典. “Hikaku no naka no futatsu no kenpō: Doitsu to Nihon (Kiyokawa Masataka kyōju Murata Hiroshi kyōju teinen gotaishoku kinen-gō) ⽐較の中の二つの憲法: ドイツと⽇本(清河雅孝教授村田博史教授定年御退職記念号).” Sandai hōgaku 産大法学 47 (2014): 342-400.
Ōta, Kōhei 太田航平. “Kenpō kaisei kitei kaisei genkairon josetsu: Doitsu kihonhō nanajū-kyū-jō kaishaku o sankō ni 憲法改正規定改正限界論序説: ドイツ基本法七九条解釈を参考に.” Hōgaku shinpō 法学新報 120 (2014): 83-103.
Okuda, Junta 奥田順太. “Senryō kenpō no eikyō ni kansuru hikaku kenkyū josetu: Nihon to Iraku no hikaku o chūshin ni 占領憲法の影響に関する⽐較研究序説: ⽇本とイラクの⽐較を中⼼に.” Hakuō hōgaku 白鴎法学 20 (2014): 243-268.
Kitamura, Takashi 北村貴. “Kenpō kaisei tetsuzuki no kokusai hikaku: kansetsu minshusei oyobi chokusetsu minshusei no yōken no kanten kara 憲法改正手続きの国際⽐較: 間接⺠主主義及び直接⺠主主制の要件の観点から.” Hōsei ronso 法政論叢 51 (2014): 161-189.
Hirowatari, Seigo 広渡清吾. “"Kenpō 13-jō kojin no songen to kazokuzō: sentaku-teki fūfū bessei sōzokubun sabetu kettei to kazoku no katachi" ni tsuite 「憲法13条個⼈の尊厳と家族像:選択的夫婦別姓・相続分差別決定と家 族の形」について.” Nihon josei hōritsuka kyōkai kaihō ⽇本⼥性法律家協会会報 52 (2014): 34-37.
Tang, Zhongnan. “The Similarities between Germany after the First World War and Japan Today.” Qiushi 3 (2014): 112-119.
Nagao, Kazuhiro ⻑尾⼀紘. Gaikokujin no senkyoken Doitsu no keiken Nihon no kadai 外国⼈の参政権 ドイツの経験・⽇本の 課題. Tōkyō: Chūō Daigaku shuppanbu Kyōto: Sekaishisōsha, 2014.
Chen, Albert. “Major Constitutional Developments in Japan in the First Decade of the Twenty-first Century. .” In Constitutionalism in Asia in the Early Twenty-First Century, edited by Albert Chen, 3:52-75. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

Pages