"Gaikokuhō" o sanshō suru imi (Tokushū kenpō "kaisei" mondai: kokka no arikata to wa) 「外国 法」を参照する意味(特集 憲法”改正”問題:国家のあり方とは)