"Kenpō 13-jō kojin no songen to kazokuzō: sentaku-teki fūfū bessei sōzokubun sabetu kettei to kazoku no katachi" ni tsuite 「憲法13条個⼈の尊厳と家族像:選択的夫婦別姓・相続分差別決定と家 族の形」について