Kenpō kaisei tetsuzuki ni kansuru genkō kakkoku kenpō no hikaku kenkyū (1)-(2 kan) 憲法改正手続に関する現⾏各国憲法の⽐較研究