Kenpō kaisei tetsuzuki no kokusai hikaku: kansetsu minshusei oyobi chokusetsu minshusei no yōken no kanten kara 憲法改正手続きの国際⽐較: 間接⺠主主義及び直接⺠主主制の要件の観点から