Kenpō oyobi kokusai jinkenhō no seigōsei o meguru hikaku kenkyū: MIPEX chōsa o chūshin ni 憲法および国際⼈権法の整合性をめぐる⽐較研究: MIPEX 調査を中⼼に