Kenpō rekka no fukeizaigaku: Nihon to Doitsu no sengo kara kangaeru 憲法劣化の不経 済学:⽇本とドイツの戦後から考える