Japanese (日本語)

2017
Komamura, Keigo 駒村圭吾. “Kenpō 9-jō no mittsu no meiun to wa 憲法9条の3つの命運とは.” Web Ronza (2017).
Komamura, Keigo. “Constitution and Narrative in the Age of Crisis in Japanese Politics.” The Washington International Law Journal (2017).
Hardacre, Helen. “Religion and the Japanese Constitution.” In Constitution Writing, Religion and Democracy, edited by Asli Ü Bâli and Hanna Lerner, 49-73. Cambridge University Press, 2017.
2016
Kokuritsu kokkai toshokan 国⽴国会図書館, Shōtokushū sengo 70-nen o meguru kakkoku-chiiki no omona ronchō 小特集 戦後70 年をめぐる各国・地域の主な論調. Kokuritsu kokkai toshokan 国⽴国会図書館, 2016.
Komamura, Keigo 駒村圭吾, and Machidori Satoshi 待鳥 聡史. "Kenpō kaisei" no hikaku seijigaku 「憲法改正」の⽐較政治学.. Tōkyō: Kōbundō, 2016.
Medzini, Meron. Under the Shadow of the Rising Sun: Japan and the Jews during the Holocaust Era. Boston: Academic Studies Press, 2016.
Komamura, Keigo, and Satoshi Machidori. "Kenpō kaisei" no hikaku seijigaku. Tokyo: Kōbundō, 2016.
Komamura, Keigo. “The Unbearable Lightness of Our Constitution.” The Council on Foreign Relations (CFR), Blog post, 2016.
2015
Kobayashi, Hiroaki 小林宏晨. “Kaishaku ka kaiken ka? Doitsu de wa dare ga kihonhō (kenpō) o shihai suru ka 解釈か、改憲か? ドイツでは誰が基本法(憲法)を支配するか.” Nihon hōgaku ⽇本法學 80 (2015): 1655-1692.
Kobayashi, Kimio 小林公夫. “Shuyōkoku no kenpō kaisei tetsuzuki: 12-kakoku no kenpō no tokuchō o saguru 主要国の憲法改 正手続: 12か国の憲法の特徴を探る.” Jōhō to chōsa 情報と調査 853 (2015): 1-14.
Ishida, Ken 石田憲. “Nichidokui sūjiku to haisen soshite shinkenpō (Futatsu no sekai taisen to gendai sekai: dainiji sekai taisen: Nihon o chūshin ni) ⽇独伊枢軸と敗戦そして新憲法(ふたつの世界大戦と現代世界: 第 二次世界大戦: ⽇本を中.” Hiroshima heiwa kenkyūjo bukkuretto 広島平和研究所ブックレット 2 (2015): 153-185.
Shūkan Daiyamondo 週刊ダイヤモンド,Naze Doitsu wa wakai o susume Nihon wa tairitsu ga fukamaru noka (Sengo 70-nen: from 1945 to 2015 dai 2-kai sensō sekinin-hen) なぜドイツは和解を進め⽇本は対⽴が 深まるのか(戦後70年: FROM 1945 TO 2015 第2回 戦争責任編).” Shūkan daiyamondo 週刊ダイヤモンド 103 (2015): 108-109.
Aizawa, Kōetsu 相沢幸悦. Kenpō rekka no fukeizaigaku: Nihon to Doitsu no sengo kara kangaeru 憲法劣化の不経 済学:⽇本とドイツの戦後から考える. Tōkyō: Nihon Keizai Hyōronsha, 2015.
Nihon gōyū renmei Kaikōsha kyōdō purojekuto (ed.) ⽇本郷友連盟・偕⾏社共同プロジェクト [編], Kokubō naki kenpō" e no keikoku: kenpō kaisei teigen to kakkoku no kenpō 「国防なき憲法」へ の警告:憲法改正提言と各国の憲法. Tokyo: Naigai shuppansha 内外出版社, 2015.
Shiyake, Masanori 初宿正典. Nichidoku hikaku kenpōgaku kenkyū no ronten ⽇独⽐較憲法学研究の論点. Tōkyō: Seibundō, 2015.
Corning, Amy. Generations and Collective Memory. Chicago: The University of Chicago Press, 2015.
Miyang Cho, Joanne, Lee M. Roberts, and Christian W. Spang. Transnational Encounters between Germany and Japan: Perceptions of Partnership in the Nineteenth and Twentieth centuries. New York: Palgrave Macmillan, 2015.
Oppler, Alfred Christian. Legal Reform in Occupied Japan: A Participant Looks Back. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2015.
Ham, Chae-hak, and Sung Ho Kim. Making We the People: Democratic Constitutional Founding in Postwar Japan and South Korea. New York: Cambridge University Press, 2015.
Komamura, Keigo. “Ampo hōsei to "9-jō no wa".” In Ampo hōsei no nani ga mondai ka, edited by Yasuo Hasebe and Atsushi Sugita. Tokyo: Iwanami shoten, 2015.

Pages