Nichidokui sūjiku to haisen soshite shinkenpō (Futatsu no sekai taisen to gendai sekai: dainiji sekai taisen: Nihon o chūshin ni) ⽇独伊枢軸と敗戦そして新憲法(ふたつの世界大戦と現代世界: 第 二次世界大戦: ⽇本を中