Nihonkoku kenpō no seitei keika to tennōsei no mondai 日本国憲法の制定経過と天皇 制の問題 : その象徴性と統合理論