Senryō kenpō no eikyō ni kansuru hikaku kenkyū josetu: Nihon to Iraku no hikaku o chūshin ni 占領憲法の影響に関する⽐較研究序説: ⽇本とイラクの⽐較を中⼼に