Bibliography

1980
Fuse, Yaheiji 布施弥平治. “Shigi kenpō: Yamada Akiyoshi haku no kenpō sōan o chūshin to shite 私擬憲法: 山 田顕義伯の憲法草案を中心として.” Nihon hōgaku 日本法学 vol.46 (1980): 1-43.
1979
Inada, Masatsugu 稲田正次. Meiji kenpō seiritsushi no kenkyū 明治憲法成立史の研究. Tokyo: Yūhikaku, 1979.
Kokugakuin Daigaku Nihon Bunka Kenkyūjo, 國學院大學日本文化研. “Roesureru tōgi ロエスレル答議.” In Kindai nihon hōsei shiryōshū; 1-7 近代日本法制史 料集 1-7. Tokyo: Kokugakuin Daigaku. 1979.
Itō, Hirobumi 伊藤博文. Commentaries on the constitution of the Empire of Japan (Published in Japanese as Teikoku kenpō gikai 帝国憲法義解, trans. Itō Miyoji 伊藤巳代治, Tokyo: Chūō Daigaku, 1906). 2nd. ed.. Washington: University Publications of America, 1979.
1978
Ikeda, Masao 池田正雄. “Meiji Kenpō seitei katei no kokugaku shisō 明治憲法制定過程の国学思想.” Kokugakuin Daigaku Daigakuin kiyō 国学院大学大学院紀要 9 (1978): 291-301.
Shikama, Tatsuo 色摩辰雄. Nihon hō no seisei to hō shisō: Meiji ikō o chūshin toshite 日本法の生成と法思想: 明治以降を中心として. Tokyo: Misakidō, 1978.
Mori, Hideo 盛秀雄. Sasaki Sōichi Hakushi no kenpōgaku: Teikoku kenpō ron kara Nihonkoku kenpō ron e 佐々木惣一博士の憲法学: 帝国憲法論から日本国憲法論へ. Tokyo: Seibundō, 1978.
Ikeda, Masao 池田正雄. “Meiji Kenpō seitei katei no kokugaku shisō 明治憲法制定過程の国学思想.” Kokugakuin Daigaku Daigakuin kiyō 国学院大学大学院紀要 vol.9 (1978): 291-301.
1977
Sugai, Shūichi 須貝脩一. “Roesurā to Meiji Kenpō ロェスラーと明治憲法.” Sandai hōgaku 産大法学 vol.11 (1977): 11-38.
Mukai, Ken 向井健. “Meiji hachinen Boasonādo "kenpōron" shōkō 明治八年・ボアソナ-ド「憲法論」小考.” Hitotsubashi ronsō 一橋論叢 vol.78 (1977): 465-479.
Shōyū, Kurabu 尚友俱楽部, and Teikoku Gikai Kizokuin. Kizokuin ni okeru Nihonkoku kenpō shingi 貴族院における日本国憲法審議. Tokyo: Shōyū Kurabu, 1977.
1976
Miyata, Yutaka 宮田豊. “Meiji Kenpō kankeisho kaidai: kenpō kankei sho 7 dai 2-bu 明治憲法関係書解題: 憲 法関係書 7 第 2 部.” Sandai hōgaku 産大法学 vol.9 (1976): 116-136.
Miyata, Yutaka 宮田豊. “Meiji Kenpō kankeisho kaidai: kenpō kankei sho 8 dai 2-bu 明治憲法関係書解題: 憲 法関係書 8 完 第 2 部.” Sandai hōgaku 産大法学 vol.10 (1976): 131-152.
Kobayashi, Shōzō 小林昭三. “Meiji Kenpō no ronjikata ni kansuru ikutsuka no gimon 明治憲法の論じ方に関するい くつかの疑問.” Waseda seiji keizaigaku zasshi 早稲田政治経済学雑誌 vol.246 (1976): 1-22.
1975
Miyata, Yutaka 宮田豊. “Meiji Kenpō kankeisho kaidai: kenpō sho 3 明治憲法関係書解題: 憲法書 3.” Sandai hōgaku 産大法学 vol.8 (1975): 86-111.
Miyata, Yutaka 宮田豊. “Meiji Kenpō kankeisho kaidai: kenpō sho 4 明治憲法関係書解題: 憲法書 4.” Sandai hōgaku 産大法学 vol.9 (1975): 86-108.
Miyata, Yutaka 宮田豊. “Meiji Kenpō kankeisho kaidai: kenpō sho 5 明治憲法関係書解題: 憲法書 5.” Sandai hōgaku 産大法学 vol.9 (1975): 73-88.
Miyata, Yutaka 宮田豊. “Meiji Kenpō kankeisho kaidai: kenpō sho 6 明治憲法関係書解題: 憲法書 6.” Sandai hōgaku 産大法学 vol.9 (1975): 116-132.
Jiyū Minshutō 自由民主党, Nihonkoku kenpō no seitei keika ni kansuru shiryō 日本国憲法の制定経過に関する資 料. Tokyo: Jiyū Minshutō Kōhō Iinkai Shuppankyoku, 1975.
Uno, Shun’ichi 宇野俊一. Rikken seiji 立憲政治. In Ronshū Nihon rekishi; 11 論集日本歴史; 11. Tokyo: Yūseidō Shuppan, 1975.

Pages