Bibliography

1974
Miyata, Yutaka 宮田豊. “Meiji Kenpō kankeisho kaidai: kenpō sho 1 明治憲法関係書解題: 憲法書 1.” Sandai hōgaku 産大法学 vol.8 (1974): 110-124.
Miyata, Yutaka 宮田豊. “Meiji Kenpō kankeisho kaidai: kenpō sho 2 明治憲法関係書解題: 憲法書 2.” Sandai hōgaku 産大法学 vol.8 (1974): 83-103.
1972
Emura, Eiichi 江村栄一. ““Ōmeisha kenpō sōan" no kakutei oyobi “Kokkai Kisei Dōmei Honbuhō" no shōkai「嚶鳴社憲法草案」の確定および「国会期成同盟本部報」の紹介.” Shichō 史潮 vol.110-111 (1972): 43- 84.
Suzuki, Yasuzō 鈴木安蔵. “Uesugi Shinkichi "Teikoku Kenpō" no kenpō gakusetsu 上杉慎吉「帝国憲法」の憲法 学説.” Risshō Daigaku kyōyōbu kiyō 立正大学教養部紀要 vol.5 (1972): 1-10.
Sekai Bunkasha 世界文化社, Teikoku kenpō happu 帝国憲法発布. In Nihonjin no hyakunen; 5 日本人の 100 年;. 5. Tokyo: Sekai Bunkasha, 1972.
Emura, Eiichi 江村栄一. “"Ōmeisha kenpō sōan" no kakutei oyobi "Kokkai Kisei Dōmei Honbuhō" no shōkai「嚶鳴社憲法草案」の確定および「国会期成同盟本部報」の紹介.” Shichō 史潮 vol.110-111 (1972): 43- 84.
Nakayama, Yasumasa 中山泰昌. Shinbun shūsei Meiji hennenshi 新聞集成明治編年史. Tokyo: Zaisei Keizai Gakkai, 1972.
Burns, Richard Dean, and John Nordquist. “Japan's Security Debate.” Revue Militaire Generale vol.1 (1972): 99-110.
1971
Yasuhara, Kōji 安原弘治. “Meiji Kenpō seitei zenshi: tokuni shigi kenpō ni okeru jinken hoshō jōkō ni tsuite 明治憲法制定前史: とくに私擬憲法における人権保障条項について.” Hiroshima Keizai Daigaku kenkyū ronshū 広島経済大学研究論集 vol.4 (1971): 241-259.
Fuse, Yaheiji 布施弥平治, and Nihon Daigaku Hōgakkai 日本大学法学会. Hōseishigaku no shomondai: Fuse Yaheiji Hakushi koki kinen ronbun 法制史学の 諸問題: 布施弥平治博士古稀記念論文. Tokyo: Nihon Daigaku Hōgakkai, 1971.
Shimizu, Shin 清水伸. Meiji kenpō seiteishi 明治憲法制定史. In Meiji hyakunen sōsho; 165-167 明治百年 草書; 第 165-167 巻. Tokyo: Hara Shobō, 1971.
Ban’No, Junji 坂野潤治. Meiji kenpō taisei no kakuritsu; fukoku kyōhei to minryoku kyūyō 明治憲法体制の 確立; 富国強兵と民力休養. Tokyo: Tōkyō Daigaku Shuppankai, 1971.
1970
Takahashi, Yasuaki 高橋康昌. “Meiji Kenpō seitei zengo ni okeru seido kaihen no kōsatsu: Inoue Kowashi o chūshin to shite 明治憲法制定前後における制度改変の考察: 井上毅を中心として.” Chuō Daigaku hōgaku shinpō 中央大学法学新報 vol.77 (1970): 187-228.
Suzuki, Yasuzō 鈴木安蔵. “Meiji Kenpō taisei to Roesureru: Yohanesu Jīmesu "Nihon kokka no kindaika to Roesurā" ni yosete 明治憲法体制とロエスレル: ヨハネス・ジーメス「日本国家の近代化とロエス ラー」によせて.” Kokka Gakkai zasshi 國家學會雑誌 vol.83 (1970): 66-79.
Ueno, Hirohisa 上野裕久. Kokumin no kenpō ishiki: sono suii to keisei yōin 国民の憲法意識: その推移と形成 要因. Tokyo: Keisō Shobō, 1970.
Matsumoto, Tokutarō 松本徳太郎. Meiji hōkan 明治宝鑑. In Meiji hyakunenshi sōsho 明治百年草書. Tokyo: Hara Shobō, 1970.
Kanda, Osamu 神田修. Meiji kenpō ka no kyōiku gyōsei no kenkyū: senzen Nihon no kyōiku gyōsei to "chihō jichi"明治憲法下の教育行政の硏究: 戦前日本の教育行政と地方自治. Tokyo: Fukumura, 1970.
Hirahara, Haruyoshi 平原春好. Nihon kyōiku gyōsei kenkyū josetsu: teikoku kenpōka ni okeru seido to hōri 日 本教育行政研究序説: 帝国憲法下における制度と法理. 1st ed. Tokyo: Tōkyō Daigaku Shuppankai, 1970.
Hisada, Eisei 久田栄正. Teikoku kenpō hōkaishi 帝国憲法崩壊史. In Gakujutsu sensho 学術選書. Kyoto: Hōritsu Bunkasha, 1970.
Itō, Hirobumi 伊藤博文, and Kaneko Kentarō 金子堅太郎. “Kenpō shiryō: chūkan 憲法資料: 中卷.” In Meiji hyakunenshi sōsho; 121 明治百年史叢 書 121. Tokyo: Hara Shobō. 1970.

Pages