Bibliography

1958
Okihara, Yutaka 沖原豊. “Kakkoku kenpō no kyōiku jōkō ni kansuru hikaku kenkyū 各国憲法の教育条項に関する⽐較研究.” Kyōikugaku kenkyū 教育学研究 25 (1958): 6.
Jishu Kenpō Kisei Seinen Dōmei 自主憲法期成青年同盟, Seinen kenpō sōan: daiichijian 青年憲法草案: 第一次案. Tokyo: Jishu Kenpō Kisei Seinen Dōmei, 1958.
Rekishigaku Kenkyūkai 歴史学研究会, Meiji Ishinshi kenkyū kōza 明治維新史研究講座. Tokyo: Heibonsha, 1958.
1957
Hirose, Hisatada 広瀬久忠. Nihonkoku kenpō kaisei Hirose shian 日本国憲法改正広瀬試案. Tokyo: Yōyōsha, 1957.
Beckmann, George M. The making of the Meiji Constitution; the oligarchs and the constitutional development of Japan, 1868-1891. Lawrence: University of Kansas Press, 1957.
1956
Haraguchi, Takaaki 原口敬明. “Meiji 13-nen zenkoku kokkai kaisetsu genrōin kenpakusho shūsei 明治十三年全国国 会開設元老院建白書修正.” In Meiji Shiryō 2 明治史料 2. Tokyo: Meiji Shiryō Kenkyū Renrakukai. 1956.
1954
Kaishintō Kenpō Chōsakai 改進党憲法調査会, Bon kenpō seitei no keika nitsuite ボン憲法制定の経過について. Kenpō chōsa shiryō 憲法調査資料. Vol. 3. Tokyo: Kaishintō Kenpō Chōsakai, 1954.
Jiyūtō Kenpō Chōsakai 自由党憲法調調査会, Kenpō ni okeru zaisei to chihō seido 憲法における財政と地方制度. Tokubetsu shiryō 特別資料. Vol. 8. Tokyo: Jiyūtō Kenpō Chōsakai, 1954.
Jiyūtō Kenpō Chōsakai 自由党憲法調調査会, Kenpō ni okeru zaisei to chihō seido 憲法における財政と地方制度. Tokubetsu shiryō 特別資料. Vol. 7. Tokyo: Jiyūtō Kenpō Chōsakai, 1954.
Jiyūtō Kenpō Chōsakai 自由党憲法調調査会, Kihonteki jinken to shihō 基本的人権と司法. Tokubetsu shiryō 特別資料. Vol. 4. Tokyo: Jiyūtō Kenpō Chōsakai, 1954.
Jiyūtō Kenpō Chōsakai 自由党憲法調調査会, Kokkai seido to naikaku seido 国会制度と内閣制度. Tokubetsu shiryō 特別資 料. Vol. 3. Tokyo: Jiyūtō Kenpō Chōsakai, 1954.
Jiyūtō Kenpō Chōsakai 自由党憲法調調査会, Minjihō yori mitaru kenpō kaisei mondai 民事法より見たる憲法改正問題. Tokubetsu shiryō 特別資料. Vol. 12. Tokyo: Jiyūtō Kenpō Chōsakai, 1954.
Kaishintō Kenpō Chōsakai 改進党憲法調査会, Nihon no shin kenpō : rengōkoku saikō shireibu minseikyoku 日本の新憲法: 連合國最 高司令部民政局. Kenpō chōsa shiryō 憲法調査資料. Vol. 1. Tokyo: Kaishintō Kenpō Chōsakai, 1954.
Jiyūtō Kenpō Chōsakai 自由党憲法調調査会, Nihonkoku kenpō kaiseian yōkō 日本国憲法改正案要綱. Tokyo: Jiyūtō Kenpō Chōsakai, 1954.
Kaishintō Kenpō Chōsakai 改進党憲法調査会, Nihonkoku kenpō ni kansuru kōsatsu 日本国憲法に関する考察. Kenpō chōsa shiryō 憲法調査資料. Vol. 4. Tokyo: Kaishintō Kenpō Chōsakai, 1954.
Jiyūtō Kenpō Chōsakai 自由党憲法調調査会, Nihonkoku kenpō no seikaku to kaisei ron 日本国憲法の性格と改正論. Tokubetsu shiryō 特別資料. Vol. 6. Tokyo: Jiyūtō Kenpō Chōsakai, 1954.
Jiyūtō Kenpō Chōsakai 自由党憲法調調査会, Nihonkoku kenpō no seikaku to mondaiten 日本国憲法の性格と問題点. Tokubetsu shiryō 特別資料. Vol. 2. Tokyo: Jiyūtō Kenpō Chōsakai, 1954.
Jiyūtō Kenpō Chōsakai 自由党憲法調調査会, Nihonkoku kenpō no seitei keika to tennōsei no mondai 日本国憲法の制定経過と天皇 制の問題 : その象徴性と統合理論. Tokubetsu shiryō 特別資料. Vol. 13. Tokyo: Jiyūtō Kenpō Chōsakai, 1954.

Pages