Bibliography

1954
Jiyūtō Kenpō Chōsakai 自由党憲法調調査会, Nihonkoku kenpō no sōan ni tsuite 日本国憲法の草案について. Tokubetsu shiryō 特別資料. Vol. 11. Tokyo: Jiyūtō Kenpō Chōsakai, 1954.
Jiyūtō Kenpō Chōsakai 自由党憲法調調査会, Nihonkoku kenpō seitei no jijō 日本国憲法制定の事情. Tokubetsu shiryō 特別 資料. Vol. 1. Tokyo: Jiyūtō Kenpō Chōsakai, 1954.
Kaishintō Kenpō Chōsakai 改進党憲法調査会, Nihonkoku kenpō seitei no keii to sono jitsujō 日本国憲法制定の経緯とその実情. Kenpō chōsa shiryō 憲法調査資料. Vol. 2. Tokyo: Kaishintō Kenpō Chōsakai, 1954.
Jiyūtō Kenpō Chōsakai 自由党憲法調調査会, Sensō hōki to sai gunbi 戦爭放棄と再軍備. Tokubetsu shiryō 特別資料. Vol. 5. Tokyo: Jiyūtō Kenpō Chōsakai, 1954.
Jiyūtō Kenpō Chōsakai 自由党憲法調調査会, Tennō ron ni kansuru mondai 天皇論に関する問題. Tokubetsu shiryō 特別資 料. Vol. 9. Tokyo: Jiyūtō Kenpō Chōsakai, 1954.
Beckmann, George M.Political Crises and the Crystallization of Japanese Constitutional Thought, 1871- 1881.” The Pacific Historical Review vol.23 (1954): 259-270.
1953
Mutō, Kazuo 武藤和夫. “Meiji kenpō no seitei to Doitsu hōgakusha 明治憲法の制定とドイツ法学者.” In Hōsei no shomondai Fujii sensei kanreki kinen 法政の諸問題 藤井先生還暦記念, edited by 和夫等 Mutō Kazuo 武藤. Tokyo: Yūhikaku, 1953.
1950
Kokkai Shūgiin Hōseikyoku, 國會衆議院法制局, and Teikoku Gikai 帝國議會. Teikoku Gikai tsūka hōritsu shingi yōroku 帝國議會通過法律審議要録. Tokyo: Teikoku Gikai, 1950.
1949
The American Journal of International Law,Arikawa v. Acheson.” The American Journal of International Law 43 (1949): 810-810.
1948
Fujita, Tsuguo 藤田嗣雄. Meiji kenpō ron : kyū kenpō kara shin kenpō e 明治憲法論 : 舊憲法から新憲法へ. Tokyo: Asakura Shoten, 1948.
Uesugi, Jūjirō 上杉重二郎. Shihon shugi jidai: 2, Meiji kenpō no seiritsu 資本主義時代: 2, 明治憲法の成立. In. Shin Nihon shi kōza; 6 新日本史講座; 6. Tokyo: Chūō Kōronsha, 1948.
1947
Quigley, Harold S.Japan's Constitutions: 1890 and 1947.” The American Political Science Review vol.41 (1947): 865-874.
Okada, Inosaburō 岡田亥之三朗, and Teikoku Gikai Shūgiin 帝國議會衆議院. Nihonkoku kenpō shingi yōroku 日本國憲法審議要録. Tokyo: Seibunsha, 1947.
1946
Asai, Kiyoshi 淺井清. Genrōin no kenpō hensan tenmatsu 元老院の憲法編纂顛末. Tokyo: Ganshōdō Shoten, 1946.
1943
Kitano, Toyojiro. Principle of National Constitution of Japan and Legal Status of Sovereign on the Comparative Jurisprudence. Tōkyō: Kitano Toyojiro, 1943.
Osatake, Takeki 尾佐竹猛. Nihon kenseishi no kenkyū 日本憲政史の研究. Tokyo: Ichigensha, 1943.
Yamazaki, Matajirō 山崎又次郎. Shin taisei no kiso teikoku kenpō ron 新体制の基礎帝国憲法論. Tokyo: Shimizu Shoten, 1943.
1942
Satō, Ushijirō 佐藤丑次郎. Teikoku kenpō kōgi 帝國憲法講義. Tokyo: Yūhikaku, 1942.
Power, Joseph E.The Japanese Constitution and the Militarists.” Pacific Affairs vol.15 (1942): 188-194.
1941
Suzuki, Yasuzō 鈴木安蔵. Nihon kenpōshi gaisetsu 日本憲法史概説. Tokyo: Chūō Kōronsha, 1941.

Pages