Bibliography

1940
Kobayakawa, Kingo 小早川欣吾. Meiji hōsei shiron kōhō no bu 明治法制史論公法之部. Tokyo: Ganshōdō, 1940.
Shimizu, Shin 淸水伸. Teikoku kenpō seitei kaigi 帝国憲法制定会議. Tokyo: Iwanami Shoten, 1940.
1939
Shimizu, Shin 清水伸. Doku-ō ni okeru Itō Hirobumi no kenpō torishirabe to Nihon kenpō 獨墺に於ける 伊藤博文の憲法取調べと日本憲法. Tokyo: Iwanami Shoten, 1939.
Watanabe, Ikujirō 渡邊幾治郎. Nihon kenpō seitei shikō 日本憲法制定史講. Tokyo: Chikura Shobō, 1939.
1938
Itō, Hirobumi 伊藤博文. Teikoku kenpō kōshitsu tempan gikai 帝國憲法皇室典範義解. 18th ed. Tokyo: Maruzen Kabushiki Gaisha, 1938.
1937
Kaneko, Kentarō 金子堅太郎. Kenpō seitei to Ōbeijin no hyōron 憲法制定と歐米人の評論. Tokyo: Nihon Seinenkan, 1937.
Colegrove, Kenneth. “The Japanese Constitution.” The American Political Science Review vol.31 (1937): 1027-1049.
1936
Kitaura, Keitarō 北浦圭太郎. Kokutei kyōkasho to teikoku kenpō 國定敎科書と帝國憲法. Tokyo: Bunshodō, 1936.
Satomi, Kishio 里見岸雄. Teikoku kenpō shin kō 帝國憲法新講. 11th ed. Tokyo: Nishōdō, 1936.
1935
Suzuki, Yasuzō 鈴木安蔵. Kenpō kaishaku shiryō: Dai Nihon Teikoku kenpō happu tōji no ippan kenpō shisō o ukagaubeki chikujō kenpō kaishaku bunken 憲法解釈資料: 大日本帝国憲法発布当時 の一般憲法思想を窺ふべき逐条憲法解釈文献. Ed. Meiji Seijishi Kenkyūkai 明治政治史研究会. Tokyo: Naukasha, 1935.
Suzuki, Yasuzō 鈴木安蔵. Nihon kenpōshi kenkyū 日本憲法史研究. Tokyo: Sōbunkaku, 1935.
Uesugi, Shinkichi 上杉慎吉. Teikoku kenpō chikujō kōgi 帝国憲法逐条講義. Tokyo: Nihon Hyōronsha, 1935.
Yamano, Kinzo 山野金蔵. Teikoku kenpō 帝國憲法. Rev. 7th ed. Tokyo: Yūhikaku, 1935.
1933
Itō, Hirobumi 伊藤博文, and Hiratsuka Atsushi 平塚篤. Hisho ruisan (kōtei) 秘書類纂 (校訂). Tokyo: Hisho Ruisan Kankōkai, 1933.
1932
Shimizu, Chō 淸水澄. Teikoku kenpō kōgi: chikujō 帝国憲法講義: 逐条. Tokyo: Shōkadō Shoten, 1932.
1929
Fujii, Jintarō 藤井甚太郎. Nihon kenpō seiteishi 日本憲法制定史. Tokyo: Yūzankaku, 1929.
1927
Ichimura, Mitsue 市村光惠. Teikoku kenpō ron 帝國憲法論. 13th ed. Tokyo: Yūhikaku, 1927.
1920
Malcolm, George A.The Constitution of the Empire of Japan.” Michigan Law Review vol.19 (1920): 62- 72.
1918
Miyaoka, Tsunejiro. “The Safeguard of Civil Liberty in Japan.” The Virginia Law Register vol.4 (1918): 574-589.

Pages