Bibliography

1917
Iyenaga, T.Parties and the Cabinet System in Japan.” The American Political Science Review vol.11 (1917): 381-383.
1913
Yoshida, Tōgo 吉田東伍. Meiji kenpō seitei hen 明治憲法制定編. In Tōjo Nihon shi; 2 倒叙日本史; 第二冊. Tokyo: Waseda Daigaku Shuppanbu, 1913.
1910
Uesugi, Shinkichi 上杉慎吉. Teikoku kenpō 帝國憲法. 3rd. ed. Tokyo: Nihon Daigaku, 1910.
1889
Nakamura, Chō 中村暢. Dai Nihon Teikoku kenpō kaishaku 大日本帝國憲法解釋. Osaka: Kaijō Gijutsu Anzenkyoku, 1889.
1000
University of Tokyo, Rowell bunsho ラウェル文書, 1000.
The Hussey Papers (Hussey, Alfred Rodman), 1000.
University of Tokyo, Rowell bunsho ラウェル文書, 1000.
Kokugakuin Daigaku Library, 國學院大学図書館所蔵. Goin Bunko Inoue Kowashi bunsho 梧陰文庫 井上毅文書, 1000.
National Diet Library, 国会図書館憲政資料室. Inoue Kowashi kankei bunsho 井上毅関係文書, 1000.
National Diet Library, 国会図書館憲政資料室. Itō Hirobumi kankei monjo 伊藤博文関係文書, 1000.
National Diet Library, 国会図書館憲政資料室. Itō Miyoji kankei monjo 伊東巳代治関係文書, 1000.
National Diet Library, 国会図書館憲政資料室. Jiyūtō Kenpōhō chōsakai bunsho 自由党憲法調査会文書, 1000.
National Diet Library, 国会図書館憲政資料室. Kanamori Tokujirō kankei bunsho 金森徳次郎関係文書, 1000.
National Diet Library, 国会図書館憲政資料室. Kenseishi hensankai shūshū bunsho 憲政史編纂会収集文書, 1000.
Harvard–Yenching Library ハーバード燕京図書館, Meiji 14-nen 3-gatsu sangi Ōkuma Shigenobu kokkai kaisetsu no kengisho: Kōshaku Itō Hirobumi no shusha seshi mono 明治十四年三月参議大隈重信國会開設ノ建議書:公爵伊藤博文の手 寫セシモノ, 1000.
National Diet Library, 国会図書館憲政資料室. Nihon kokken’an heishin kokken’an hōkokusho 日本国憲按並進国憲案報告書, 1000.
National Diet Library, 国会図書館憲政資料室. Okuma sangi kenpō seitei kokugiin setsuritsu tō ni kansuru kengen 大隈参議憲法制定国議院 設立等ニ関スル建言, 1000.
National Diet Library, 国会図書館憲政資料室. Roesureru kankei shiryō ロエスレル関係資料, 1000.

Pages