Bibliography

2006
Kasahara, Hidehiko 笠原英彦. Meiji tenno: kunō suru risōteki kunshu 明治天皇 : 苦悩する「理想的君主」 In Chūko shinsho; 1849 中公新書; 1849. Tokyo: Chūō Kōron Shinsha, 2006.
Ido, Tsuneshige 井土經重. “Dai Nippon teikoku kenpō Meiji 22- nen chūshaku: fu giinhō, sangiin giin senkyohō, kaikei hō, kizokuin rei 大日本帝國憲法 (明治 22 年) 註釋: 附 議院法, 衆議院議員選擧 法, 會計法, 貴族院令.” In Nihon rippō shiryō zenshū 293 日本立法資料全集 293 reprint. Tokyo: Shinzansha Shuppan. 2006.
Seki, Naohiko 關直彦. “Dai Nippon teikoku kenpō Meiji 22- nen fu giinhō oyobi shugiin giin senkyohō 大日 本帝國憲法 (明治 22 年): 附 議院法及衆議院議員選擧法.” In Nihon rippō shiryō zenshū 383 日 本立法資料全集 383 reprint. Tokyo: Shinzansha Shuppan. 2006.
2005
Yamamoto, Takehide 山本武秀. “"Kenpō" to "kenpōten": Hozumi Yatsuka no kenpōgaku saikō 「憲法」と「憲法典」.” : 穂積八束の憲法学再考 Shūmei Daigaku kiyō 秀明大学紀要. vol.2 (2005): 167-182.
Shimojō, Yoshiaki 下條芳明. Shōchō kunshusei no 20-seiki-teki tenkai: Nihon to Suwēden tono hikaku kenkyū 象徴君主制憲法の20世紀的展開:⽇本とスウェーデンとの⽐較研究. Tōkyō: Tōshindō, 2005.
Itō, Kōichi 伊藤光一. Kenpō to Nihon no ayumi: Meiji, Taishō 憲法と日本のあゆみ: 明治・大正. 1st ed. Tokyo: Nihon Senmon Tosho Shuppan, 2005.
Toriumi, Yasushi 鳥海靖. Nihon rikken seiji no keisei to henshitsu 日本立憲政治の形成と変質. Tokyo: Yoshikawa Kōbunkan, 2005.
Ienaga Saburō 家永三郎, Matsunaga Shōzō 松永昌三, and Emura Eiichi 江村栄一. Shinpen Meiji zenki no kenpō kōsō 新編明治前期の憲法構想. Tokyo: Fukumura Shuppan, 2005.
Hardacre, Helen. “Constitutional Revision and Japanese Religions.” Japanese Studies 25 (2005): 235-247.
Boyd, James Patrick, and Richard J. Samuels. “Nine lives? : the politics of constitutional reform in Japan.” Edited by Richard J. Samuels. Policy Studies (2005).
2004
Kino, Kazue 木野主計. “Inoue Kowashi no shōchoku bun’an kisō no jōri 井上毅の詔勅文案起草の条理.” Geirin 藝林 52 (2004): 99-132.
ShinjŌ, Katsumi 新庄勝美. “Gensō ni irodorareta Meiji Kenpō no raireki 2: "Shōgun" no nōryoku to Kūdeta ni yoru "ōsei fukko"幻想に彩られた明治憲法の来歴 2: 「将軍」の能力とクーデタによる「王政復古.” Dōto Daigaku kiyō shakai fukushi gakubu 道都大学紀要 社会福祉学部. vol.30 (2004): 1-16.
Ishida, Ken 石田憲. “Haisen to kenpō: nichidokui sangoku ni okeru kenpō seitei no hikaku (2)-(2 kan) 敗戦と憲法:⽇ 独伊三国における憲法制定の⽐較(2完).” Chiba Daigaku hōgaku ronshū 千葉大学法学論 19 (2004): 127-186.
Ishida, Ken 石田憲. “Haisen to kenpō: nichidokui sangoku ni okeru kenpō seitei no hikaku (1)-(2 kan) 敗戦と憲法:⽇ 独伊三国における憲法制定の⽐較(1)-(2完).” Chiba Daigaku hōgaku ronshū 千葉大学法学論集 19 (2004): 1-54.
Hirano, Takeshi 平野武. Meiji kenpō seitei to sono shūhen 明治憲法制定とその周辺. 1st ed. Kyoto: Kōyō Shobō, 2004.
Kino, Kazue 木野主計. “Inoue Kowashi no shōchoku bun’an kisō no jōri 井上毅の詔勅文案起草の条理.” Geirin 藝林. vol.52 (2004): 99-132.
Sekai 世界,Moshimo kenpō 9-jō ga kaerarete shimattara もしも憲法9条が変えられてしまったら.” Sekai 世界. 岩波書店 [編], 2004.
Weeks, Donna. “Softly, softly to Iraq: removing the inverted commas from Japan's security contributions.” Australian Journal of International Affairs vol.58 (2004): 446-463.

Pages