People

Presidents Emeritus

2015-16 : Mithila Rajagopalan (GSAS) & Dayita Kurvey (GSD)
2014-15 : Abhishek Sharma (HBS) & Kanka Arora (GSD)
2013-14 : Ishani Mehta (HKS) & Vijaysai Patnaik (HBS)
2012-13 : Gopesh Mittal (HBS)
2011-12 : Namita Wahi (HLS)